Algemene voorwaarden Zeeuws Schoon

Begrippen en definities

1. Hulpvrager: degene (opdrachtgever) die opdracht geeft om tegen betaling werkzaamheden te laten verrichten ten huize van de hulpvrager respectievelijk voor het huishouden van de hulpvrager.
2. Hulpverlener: degene die als opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden verricht ten huize van de opdrachtgever respectievelijk voor het huishouden van de hulpvrager.
3. Zeeuws Schoon: de organisatie die bemiddelings- en servicediensten op basis van een inspanningsverplichting, dit ter ondersteuning van de hulpvrager tegenover de hulpverlener. Onder de inspanningsverplichting wordt onder meer verstaan dat Zeeuws Schoon zich inspant om passende hulpverleners voor te stellen aan de hulpvrager.
4. Relatie hulpvrager en hulpverlener: de verhouding tussen hulpvrager en hulpverlener is zoals bedoeld in de Regeling Dienstverlening aan huis.

De overeenkomst
5. De overeenkomst tussen hulpvrager en Zeeuws Schoon is voor onbepaalde tijd.
6. De overeenkomst kan te allen tijde door zowel Zeeuws Schoon als de hulpvrager worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt één week.
7. In geval van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, is Zeeuws Schoon gerechtigd de overeenkomst direct (zonder opzegtermijn) op te zeggen.
8. De overeenkomst eindigt tevens: a. door overlijden van de hulpvrager b. met wederzijds goedvinden c. door ontbinding van de rechter.
9. De hulpvrager mag, zolang de overeenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd, de hulpverlener niet buitenom Zeeuws Schoon inzetten.
10. Wanneer de overeenkomst is beëindigd en de hulpvrager er voor kiest om binnen een jaar na opzegging met de door middel van Zeeuws Schoon bemiddelde hulpverlener verder te gaan, brengt Zeeuws Schoon hiervoor een bedrag van €500,- bij de hulpvrager in rekening.
11. Van belang is dat de hulpvrager zich realiseert dat de hulpverlener geen arbeidsrelatie heeft met Zeeuws Schoon.

Verplichtingen hulpvrager
12. De hulpvrager regelt met de hulpverlener de tijdstippen waarop de hulpverlening zal plaatsvinden, met dien verstande dat deze werkzaamheden kunnen worden gespreid over niet meer dan drie dagen per week.
13. De wijze waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd, regelt de hulpvrager in overleg met de hulpverlener.
14. De hulpvrager is verplicht de hulpverlener ieder jaar in de gelegenheid te stellen om vier weken niet te werken wegens vakantie.
15. Het is de verantwoordelijkheid van de hulpvrager dat er dusdanige voorzieningen in en rond de woning worden getroffen dat aan de in redelijkheid te stellen eisen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden (veiligheid, klimaat, rookvrije werkomgeving, veilige schoonmaakmaterialen en -handschoenen, deugdelijke huishoudtrap en dergelijke) voor de hulpverlener wordt voldaan.
16. De hulpvrager zal gevoelige informatie over de hulpverlener niet aan derden meedelen, tenzij de wet hem daartoe verplicht. Deze verplichting blijft van kracht, ook als de hulpverlening is beëindigd.

Verplichtingen hulpverlener
17. Voor de hulpverlener gelden een aantal verplichtingen die volgen uit (goed) opdrachtnemerschap, zoals het zorgvuldig uitvoeren van het werk, het respecteren en waarborgen van de privacy van de hulpvrager en zich tijdig ziek melden.
18. De hulpverlener houdt ten behoeve van de hulpvrager per maand een registratie bij van daadwerkelijk bij de hulpvrager gewerkte en niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren) door de hulpvrager geannuleerde uren.
19. De hulpverlener levert binnen drie dagen na afloop van de maand de urenregistratie in bij Zeeuws Schoon.
20. De hulpverlener is verplicht tot geheimhouding van wat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie over de hulpvrager of diens huisgenoten ter kennis is gekomen en tegenover derden die niet direct bij de hulpverlening betrokken zijn. Deze verplichting blijft van kracht, ook als de hulpverlening is beëindigd.

Vergoedingen en betaling
21. De door de hulpverlener -voor betaling in aanmerking komende- geregistreerde uren, worden tegen het overeengekomen uurtarief direct na afloop van de maand door de hulpvrager door middel van automatische incasso aan Zeeuws Schoon betaald. Over dit bedrag is geen btw verschuldigd.
22. Zeeuws Schoon kan het uurtarief jaarlijks per 1 januari wijzigen.
23. De uren die voor betaling in aanmerking komen zijn de daadwerkelijk door de hulpverlener bij de hulpvrager gewerkte uren. Ook in aanmerking voor betaling komen de uren waarop de hulpverlener niet heeft kunnen werken wegens niet tijdige (minimaal 24 uur van te voren) annulering door de hulpvrager, tenzij de hulpvrager en de hulpverlener overeenkomen om de niet gewerkte uren naar een ander tijdstip te verschuiven.
24. De hulpvrager is verplicht te zorgen voor voldoende saldo op zijn/haar bankrekening.
25. Kan het bedrag desondanks niet worden geïncasseerd, dan volgt een week later een nieuwe incasso-poging.
26. Kan het verschuldigde bedrag wederom niet geïncasseerd worden, dan wordt een betalingsherinnering gestuurd, waarbij €10,- administratiekosten in rekening wordt gebracht. Wordt na deze herinnering niet binnen 10 dagen betaald, dan is Zeeuws Schoon gerechtigd de overeenkomst met de hulpvrager per direct te beëindigen.
27. Hulpvrager behoudt, na beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, de verplichting het verschuldigde bedrag alsnog over te maken.
28. In het door de hulpvrager te betalen tarief is het uurloon voor de hulpverlener, inclusief 8% vakantietoeslag, vakantierechten en kort verzuim, opgenomen.
29. Zeeuws Schoon zal namens de hulpvrager het verschuldigde loon aan de hulpverlener betalen, echter pas nadat de hulpvrager aan zijn betalingsverplichting aan Zeeuws Schoon heeft voldaan.

Aansprakelijkheid
30. Zeeuws Schoon is niet aansprakelijk voor schade die bij de hulpvrager is ontstaan door toedoen van de hulpverlener.
31. Zeeuws Schoon is niet aansprakelijk voor schade van de hulpverlener, ontstaan tijdens het verrichten van werkzaamheden in opdracht van de hulpvrager.

Klachten
32. Hulpvrager en/of hulpverlener dienen eventuele klachten met betrekking tot de door Zeeuws Schoon geleverde bemiddelings- en servicediensten binnen dertig dagen na de gebeurtenis waarover de betrokkene wenst te klagen schriftelijk kenbaar te maken.
33. Zeeuws Schoon ziet niet toe op klachten tussen hulpvrager en hulpverlener onderling. Wijziging Algemene

Leveringsvoorwaarden
34. Zeeuws Schoon is gerechtigd om deze Algemene Leveringsvoorwaarden te herzien.
De herziening zal ingaan op de eerste dag van de maand, volgende op de maand waarin de herziening aan de hulpvrager en hulpverlener kenbaar is gemaakt.

Versie juli 2013